Obchodní podmínky při nákupu přes internetový obchod Diagnostic Shop společnosti IHR-TECHNIKA s.r.o.

 

1.Všeobecné

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností

IHR-TECHNIKA s.r.o.,
se sídlem společnosti v Boleslavská 902, 29306 Kosmonosy, Czech Republik.

IČO:49827847
DIČ:CZ49827847
spisová značka C 34366, vedená u rejstříkového soudu v Praze
,dále jen „prodávající",
na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel"), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel"), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele" a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele". Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující".

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch.z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující podnikatel - je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČO" - uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamce řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů atd...)


2. Ceny a slevy na zboží

Vyhrazujeme si právo na změnu ceny. Pokud aktuálně zobrazovanou cenu u jednotlivých produktů nemůžeme dodržet vzhledem ke změně pořizovací ceně či jiných okolností, vyhrazujeme si právo zrušit závaznou objednávku bez jakýchkoliv sankcí, o čemž musíme zákazníka neprodleně po zjištění informovat.

 

Aktuální ceny se zobrazují vždy přímo u produktů.

 

Slevy se poskytují na základě vyhlášených akcí. Zboží podléhající akční nabídce je zveřejněno na webových stránkách v sekci "Akční zboží".

 

3. Objednání zboží, zrušení objednávky kupujícím, stornopoplatky

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující v sídle společnosti, telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky na žádost kupujícího v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení závazné objednávky kupujícím, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

4. Nemožnost plnění, zrušení objednávky prodejcem, změna ceny a jeho následky

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit.

5. Dodací lhůty

Zboží, u kterého prodávající potvrdil kupujícímu, že „je skladem", je toto do 24h připravené k odběru v sídle společnosti prodávajícího.

Zboží s označením „Na objednávku", u kterého prodávající potvrdil kupujícímu, že ho musí nejprve objednat u dodavatele, zavazuje se prodávající dodat či připravit zboží do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, pokud na delší dodací lhůtu neupozorní již při potvrzování objednávky.

Pokud má objednávka alespoň jednu z položek s označením „Na objednávku", bude zboží připravené k dodání do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.

V případě, že kupující při objednávce zvolí způsob dodání na jeho uvedenou adresu, prodlouží se doba dodání nejdéle o 48 hodin.

Pokud není možné zboží dodat ve slíbené lhůtě, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne od obdržení objednávky. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději do 24hodin. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany.

V případě, že kupující zboží nepřevezme dle dohody, odpovídá za škody prodávajícího s jeho objednávkou spojené.

6. Místo dodání, ceny poštovného, balného a dopravy

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, který má při objednávce na výběr:

a) ..osobní odběr zboží, který je zdarma. Vyzvednutí zboží je možné pouze v sídle společnosti prodávajícího.

b) ..doručení zboží zásilkovou službou PPL, které je zpoplatněno.
Zboží bude doručeno na adresu, kterou kupující uvedl při objednávce. O přesnější době doručení bude zákazník informován závozníkem jeden den před nebo v den dodání zboží.

a. 100,- Kč (bez DPH) je účtováno zákazníkovi za expediční náklady (dopravné a balné)

b. 30,- Kč (bez DPH) se účtuje zákazníkovi jen v případě, že si zvolí způsob platby „Dobírkou". V takovém případě platí za zboží při jeho předání závozníkovi v hotovosti. Poplatek není účtován, pokud kupující zvolí platbu „Převodem na účet".

c) ..doručení zboží Českou poštou, které je zpoplatněno.
Zboží bude doručeno na adresu, kterou kupující uvedl při objednávce. Pokud kupující nebude v době předání zboží na adrese, kterou uvedl pro jeho doručení, bude zboží připravené k odběru na pobočce České pošty, která bude uvedena na zprávě, kterou závozník zanechá v poštovní schránce.

a. 90,- Kč (bez DPH) je účtováno zákazníkovi za expediční náklady (dopravné a balné)

b. 30,- Kč (bez DPH) se účtuje zákazníkovi jen v případě, že si zvolí způsob platby „Dobírkou".

Pokud si zákazník na území ČR objedná zboží v pořizovací hodnotě vyšší než je 10.000,- Kč (s DPH), nebudou mu účtovány jak expediční náklady, tak ani doběrečné.

Při zasílání zboží do cizích zemí, s výjimkou Slovenska, nelze za zboží platit dobírkou a musí být, pokud se obě strany nedohodnou jinak, zaplaceno předem dle proforma faktury. Za dopravu zboží jsou účtovány následující poplatky dle platného ceníku PPL.

 

 

Tarifní zóna

Dny přepravy

Anglie

2

4

Ceník

Tarifní zóny

Belgie
Bulharsko

2
3

2
4

Váha do

1

2

3

4

5

Dánsko

2

3

5 kg

743,-

1140,-

1425,-

1800,-

3135,-

Estonsko

4

3

7 kg

784,-

1203,-

1504,-

1900,-

3309,-

Finsko

3

5

10 kg

887,-

1362,-

1702,-

2150,-

3745,-

Francie

2

3-4

12 kg

969,-

1488,-

1860,-

2350,-

4093,-

Irsko

3

4

15 kg

1031,-

1583,-

1979,-

2500,-

4354,-

Itálie

2

3-4

20 kg

1093,-

1678,-

2098,-

2650,-

4615,-

Litva

4

3-4

25 kg

1134,-

1742,-

2177,-

2750,-

4790,-

Lotyšsko

4

3

30 kg

1238,-

1900,-

2375,-

3000,-

5225,-

Maďarsko

2

3

Německo
Nizozemí

1
2

2
3

Norsko

3

3-5

Polsko

1

2

Portugalsko

3

4-5

Rakousko

1

2

Rumunsko

2

3

Rusko*

5

7-8

Řecko**

3

5

Slovinsko

4

2-3

Španělsko

3

3-5

Švédsko

3

3-5

Švýcarsko

2

3


 

 

Partner pro doručování zásilek do cizích zemí je společnost DHL.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsoben.
Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin a poškození zboží u prodávajícího do této doby uplatnit.

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 o.z.

7. Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží v prodejně prodávajícího nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího.

Své fakturační údaje zadává kupující sám během objednávky a prodejce za jejich správnost neručí.

Změna fakturační adresy na již vystavené faktuře je možná na základě žádosti kupujícího za poplatek 50,- Kč, který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem, kdy v případě žádosti kupujícího o zaslání takto opravené faktury poštou bude účtován kupujícímu poplatek 100,- Kč bez DPH (tj. 119,- Kč včetně DPH) jako náhrada za poštovné a náklady spojené s odesláním.

8. Splátkový prodej

V případě zájmu kupujícího je možné uhradit cenu zboží formou splátkového prodeje prostřednictvím uzavření smlouvy o splátkovém prodeji, kterou může kupující v případě zájmu uzavřít v sídle společnosti prodávajícího v rámci prodejní doby.

9. Odstoupení od smlouvy

  1. Odstoupení od smlouvy - kupující spotřebitel

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, faxu, emailu, ICQ a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.
Zboží má být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží na prodejně, nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím přepravce. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.
V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád.
Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, dále při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující spotřebitel jejich originální obal.

  1. Odstoupení od smlouvy - kupující podnikatel

Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst.2 obch.zák. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.
Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

  1. Odstoupení od smlouvy všeobecně

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným (viz. ujednání 2. Ceníky a ceny zboží), dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

10. Zrušení smlouvy dohodou

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

11. Reklamace

Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád.

12. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

13. Zaškolení obsluhy, montáž:

Cena zboží nezahrnuje žádné montážní služby ani jiné služby v souvislosti se zbožím. Případnou montáž zboží či jiné služby spojené se zbožím poskytuje na žádost kupujícího prodávající za úhradu nad rámec kupní ceny, kdy konkrétní nabídka služeb a jejich poskytování je uvedena na internetové stránce prodávajícího

14. Pozáruční opravy

Na pozáruční opravu zboží je poskytována záruka 3 měsíce od předání zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na předmět opravy. Před předáním věci k opravě, která obsahuje jakákoliv data, je povinen kupující si tyto zálohovat, neboť za případnou ztrátu dat v rámci opravy prodávající neručí. Prodávající má nárok i na náhradu nákladů spojených s prováděním opravy, jakož i s manipulací s předmětem opravy, i pokud se následně v průběhu provádění opravy zjistí, že vada, která byla předmětem opravy, je neodstranitelná, nebo náklady na opravu by dosahovaly nepřiměřené výše a toto nebylo možno zjistit před započetím opravy. Ceny nákladů na opravu prováděnou přímo prodávajícím činí 200,- Kč za hodinu + spotřebovaný materiál, a případné náklady spojené s předání zboží zákazníkovi prostřednictvím přepravce. V případě provádění pozáruční opravy prostřednictvím autorizovaného servisu výrobce se bude cena opravy řídit ceníkem tohoto servisu, kdy kupující získá tyto informace o nákladech opravy na stránkách autorizovaných servisů výrobce, kde bude oprava prováděna, nebo na požádání přímo u prodávajícího. Pokud bude oprava prováděna přímo v autorizovaném servisu výrobce, bude na toto kupující předem upozorněn.

15. Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

16. Rozhodčí doložka

Veškerá ustanovení a právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními obchodního zákoníku a občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že pro případ vzniku majetkového sporu vyplývajícího z této smlouvy bude tento spor řešen s vyloučením pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení, a to ve smyslu ustanovení zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a nezávislým rozhodcem v místě sídla společnosti prodávajícího (v Mladé Boleslavi) . Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Náklady rozhodčího řízení se stanoví přiměřeně podle sazebníku nákladů rozhodčího řízení vydaného Rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře ČR. O nákladech jednotlivých stran na právní zastoupení ve sporu, zejména o jejich přiměřenosti, rozhodne uvedený rozhodce. Rozhodčí řízení je vedeno dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění. Pokud tento zákon nestanoví jinak, použije se pro řízení přiměřeně občanského soudního řádu. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a z.č.513/1991 Sb. a s tím souvisejícími právními předpisy v platném znění. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami z.č. 40/1964 Sb. a s tím souvisejícími právními předpisy v platném znění. Tato rozhodčí doložka je pro kupujícího spotřebitele závazná pouze tehdy, pokud s ní výslovně souhlasí při uzavírání smlouvy a je o její existenci v těchto obchodních podmínkách prokazatelně informován nejpozději při uzavření smlouvy. V případě sporu se zavazují jak prodávající tak i kupující, že učiní vše pro smírné vyřešení celé věci.

17. Stížnosti a závěrečné ustanovení

Stížnosti a připomínky kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v sídle společnosti prodávajícího nebo použít tel. linku +420 317 471 904 či e-mailovou adresu: eshop@ihr-tech.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodejce a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 4. 2009.

 

 
© 2008 – 2009 IHR-TECHNIKA s.r.o.